Edukacja artystyczna

Dylematy teorii i praktyki

Nowość
Redakcja: Małgorzata Lubieniecka, Paweł Herod

Monografia pt. Edukacja artystyczna. Dylematy teorii i praktyki doskonale wpisuje się w nowatorski nurt badań dotyczących kultury artystycznej, jej wybitnych postaci i dorobku manifestującego się poprzez dzieła szeroko pojętej sztuki oraz jest kompatybilna z całokształtem procesów, zjawisk i aktywności duchowej człowieka wyrażającej się w artystycznej kreacji. Propozycje autorów, zawarte w artykułach dotyczących edukacji artystycznej w różnych wymiarach sztuki, zachęcają do pogłębionej analizy własnych działań edukacyjnych, pozwalają na pełniejszą refleksję etyczną, korzystniejsze rozumienie różnorodnych zjawisk, mądrą konsumpcję dóbr kulturowych i doświadczenie bogactwa estetycznych przeżyć. Wskazują jak kształtować tożsamość narodową, porządek etyczny i moralny oraz metafizyczną duchową głębię.

Szeroka problematyka niniejszej publikacji, w dużej mierze oparta na autorskich działaniach artystycznych i wielorakich doświadczeniach edukacyjnych, dostarcza narzędzi do rozstrzygnięcia szeregu z tytułowych dylematów dotyczących teorii i praktyki oraz wskazuje drogi jakościowego przekształcenia edukacji artystycznej, doskonalenia i modyfikowania indywidualnych praktyk w myśl ogólnowychowawczej roli sztuki. Nacechowane artyzmem refleksje autorów artykułów są interesującą propozycją dla wyraźnie zaniedbywanej przez system szkolny edukacji artystycznej, propozycją rozumienia zjawisk i kształtowania kultury estetycznej człowieka, wyrabiania dobrego smaku oraz wdrażania wiedzy o kulturze i sztuce oraz wspierania procesów doznania prawdy, dobra i piękna.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Żebrowskiej

 

Ze względu na wielowymiarowość i interdyscyplinarny charakter oscylujący wokół treści wychowawczych, poznawczych, moralnych, filozoficznych, społecznych, edukacja artystyczna jest trudnym do zdefiniowania procesem, dlatego wyrażam uznanie dla wyboru tak szerokiego spektrum tematycznego monografii, która może znacząco wzbogacić dorobek naukowy z dziedziny kultury artystycznej, twórczości oraz edukacji i stać się cenną wskazówką dla nowych praktyk oświatowo-kulturalnych realizowanych w szkole i poza nią, w ramach wielorakich aspektów artystycznego kształcenia. Zatem z dużą przyjemnością tę wartościową publikację można polecić szerokiemu spektrum odbiorców, zaproponować zarówno nauczycielom-animatorom aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycielom edukacji artystycznej w ramach edukacji wczesnoszkolnej, w starszych klasach szkół podstawowych, w gimnazjach, wychowawcom, dyrektorom szkół, świadomym swojej roli rodzicom i opiekunom, ale także animatorom i edukatorom kultury realizującym swoje autorskie projekty artystyczno-edukacyjne w przestrzeniach publicznych.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Macieja Kołodziejskiego

 

ISBN: 
978-83-7614-301-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2017
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
362
Liczba arkuszy wydawniczych: 
18,5