Dzieci ulicy w Polsce i na świecie

Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze

Wydane
Barbara Adamczyk

Praca Barbary Adamczyk stanowi użyteczne dzieło naukowo-poznawcze i podstawę działań profilaktyczno-metodycznych. Autorka z dużym znawstwem dokonuje analizy wspólnych cech dzieci ulicy oraz ich zachowań dewiacyjnych i przestępczych. Posiłkuje się analizą dużego zestawu treści z literatury polskiej, angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, przytacza nie tylko opinie różnych badaczy, ale i dane z badań innych autorów. Analiza bogactwa danych i ich interpretacja stanowi bardzo dobry materiał poznawczy, użyteczny dla praktyki pedagogicznej w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej. Autorka umiejętnie dokonuje szczegółowych uogólnień całości pracy badawczej i formułuje wnioski dla praktyki (…), ponadto formułuje wskazówki do dalszych badań empirycznych, co jest godne uznania.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Palki

 

Recenzowana monografia jest już drugą pozycją autorstwa Barbary Adamczyk, poświęconą zjawisku dzieci ulicy, która wpisuje się w nurt diagnostyczny. (…) Prezentuje bardzo interesujące i ważne kwestie dotyczące funkcjonowania dzieci w środowisku ulicy. (…) Sytuacja dzieci jest często przedmiotem charakterystycznej troski i zainteresowania. Szczególny niepokój wiąże się z sytuacją, kiedy dzieci zostają porzucone i spędzają samodzielnie czas na ulicy, bez opieki czy troski ze strony rodziców lub opiekunów. Ukazane przez Autorkę strategie adaptacyjne dzieci przebywających w środowisku ulicy wskazują jednoznacznie na ich destruktywny charakter. (…) Należy podkreślić wnikliwą postawę badawczą i dojrzałość naukową Autorki, która przygotowała kolejną monografię tym razem prezentującą dotychczasowe informacje i wyniki badań autorskich w obszarze uwarunkowań towarzyszących życiu dzieci w środowisku ulicy. (…) Monografię dopełniają „Uogólnienia i wnioski”. W tej części Autorka przejrzyście i konstruktywnie prezentuje ogólne wnioski uzyskane w następstwie przeprowadzonych badań. Zawarte wskazówki mogą być przydatne dla osób projektujących i realizujących pracę z dziećmi w środowisku ulicy.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

_____________________

Barbara Adamczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i licencjat naukowy (kościelny) w zakresie katechetyki. Adiunkt w Katedrze Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących obszarów badawczych: zjawisko dzieci ulicy w Polsce i na świecie, streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy, resocjalizacyjne wymiary pedagogiki ulicy, resocjalizacja w środowisku otwartym, patologie społeczne, instytucje resocjalizacyjne, wolontariat oraz instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

 

ISBN: 
978-83-7614-257-9
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
582
Liczba arkuszy wydawniczych: 
30,5