Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Na łamach czasopisma podejmowane są tematy dotyczące wczesnej edukacji i wychowania dziecka. Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, nauczycieli praktyków oraz studentów do wymiany poglądów, spostrzeżeń, dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz ciekawymi pomysłami związanymi z całym procesem dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolu oraz klasach I-III.

Od roku 2022 czasopismo ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. Wszystkie teksty są dostępne na platformie Open Journal Systems.

Czasopismo jest ujęte w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 roku, w którym przyznano mu 70 punktów.

Czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.