Odsłony doświadczenia świata realnego

Wydane
Piotr Duchliński

Obszerna praca Piotra Duchlińskiego poświęcona jest jednemu z klasycznych i podstawowych problemów filozoficznych, jakim jest doświadczenie świata realnego. Omawiając to zagadnienie, Autor postawił sobie za cel, po pierwsze, prezentację różnych, często opozycyjnych stanowisk, po drugie, próbę wypracowania własnego rozwiązania, uwzględniającego najważniejsze osiągnięcia już istniejących teorii. Chcąc ukazać wielość sposobów rozumienia doświadczenia realności, P. Duchliński odwołuje się m.in. do takich tradycji filozoficznych, jak tomizm egzystencjalny, fenomenologia (zarówno klasyczna, jak i najnowsza), a także analitycznie i naturalistycznie zorientowana filozofia umysłu.

Z recenzji dra hab. Damiana Leszczyńskiego, prof. UWr

 

Książka jest bardzo obszernym studium problemu wielości filozoficznych ujęć ludzkiego doświadczenia istnienia realnego świata. Największą zaletą monografii jest klarowność wypowiedzi i przejrzystość kompozycyjna. Praca składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części – sprawozdawczej i koncepcyjnej. W części pierwszej autor referuje bądź streszcza wybrane współczesne koncepcje filozoficzne, związane z kwestią doświadczania istnienia świata realnego. Druga część zawiera względnie samodzielną próbę krytycznego przedyskutowania szeregu kwestii spornych, jakie rodzą się w wyniku konfrontacji poszczególnych stanowisk przedstawionych w części pierwszej, a równocześnie z kolejnych rozdziałów wyłania się stopniowo zarys własnej, integralnej koncepcji, mówiącej, czym – zdaniem autora – jest doświadczenie odsłaniające podmiotowi fakt istnienia realnego świata.

Z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Wieczorka

 

Autor postawił sobie za cel prześledzenie na przykładzie kilku współczesnych nurtów filozoficznych problemów związanych z doświadczeniem świata realnego. Zgodnie ze swym nastawieniem aporetycznym, programowo nie zamierza rozstrzygać do końca zasadności poglądów którejś ze szkół, ale chce wskazać na takie ujęcia, które mają za sobą najwięcej danych. Traktuje je jako pewnego rodzaju hipotezę filozoficzną. Kładzie akcent na rolę ciała w doświadczeniu realności świata, przytaczając na korzyść tego ujęcia wiele przekonujących argumentów. […]

Uważam, że praca Piotra Duchlińskiego, będąc wartościowym przedstawieniem panoramy współczesnych poglądów na temat realizmu ontologicznego i poznawczego, stanie się bodźcem do dalszych dyskusji oraz otworzy pole kolejnych badań nad doświadczeniem świata realnego.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Ziemiańskiego SJ

ISBN: 
978-83-7614-282-1
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2016
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba stron: 
672
Liczba arkuszy wydawniczych: 
43