Perspektywy Kultury

„Perspektywy Kultury” to regularnie ukazujący się od 2009 roku kwartalnik Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Czasopismo w 2019 roku zostało nagrodzone grantem w ramach programu Wsparcie 500 czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest ujęte w wykazie czasopism naukowych MEiN, w którym przyznano mu 100 punktów (5 stycznia 2024 r.). Numery archiwalne czasopisma oraz instrukcja wydawnicza dla autorów znajdują się w serwisie czasopisma na platformie Open Journal Systems: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk.

Każdy numer czasopisma wydawany jest z określonym tematem przewodnim (tzw. temat numeru) oraz stałymi działami, którymi są:

1. Zarządzanie i marketing (Management and Marketing)
2. Europejskie dziedzictwo duchowe (European Spiritual Heritage)
3. Przestrzenie cyberkultury (Areas of Cyberculture)
4. Varia
5. Inne (Others)

W dziale Varia publikowane są teksty o ogólnej tematyce kulturoznawczej. Do działu Inne przyjmujemy recenzje, sprawozdania, opinie, dyskusje i inne formy publikacji niebędące klasycznymi artykułami naukowymi.

Czasopismo wydawane jest przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.