Problemy społeczno-emocjonalne dzieci z dyslalią

Wyzwania edukacyjne

Nowość
Weronika Pudełko

Weronika Jadwiga Pudełko podjęła temat ważny i to zarówno z naukowego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. […] Szczególnie doceniam wypracowanie „modelu poprawy funkcjonowania dzieci z dyslalią”, który Autorka proponuje w oparciu o rezultaty i refleksje z badań własnych.

Recenzowana książka zarówno w części teoretycznej, metodologicznej, jak i prezentującej analizę materiału pozyskanego w badaniach własnych może stanowić rzetelne źródło wiedzy o problemach społeczno-emocjonalnych doświadczanych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dyslalią.

Należy podkreślić jej przydatność dla nauczycieli-wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, logopedów i rodziców, dla których wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy uczniów stanowi rzeczywiste wyzwanie.

Dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UP

 

Publikacja Weroniki Jadwigi Pudełko na temat problemów społeczno-emocjonalnych dzieci z dyslalią dotyczy, zgodnie z tytułem, emocjonalności dzieci z wadami mowy, a zajmuje się tym problemem z punktu widzenia pedagogicznego.

Autorka przeprowadziła badania w dwóch grupach dzieci: dzieci z dyslalią i bez tego zaburzenia. Uzyskane przez Autorkę wyniki zostały bardzo staranie przedstawione w licznych tabelach i porównane za pomocą testów statystycznych. Jak się okazało, emocjonalność badanych grup rożni się bardzo znacznie, a w wielu problemach w sposób statystycznie istotny. Wynik ten Autorka zinterpretowała jako zależność cyrkularną, w której zależność badanych problemów wzajemnie się wzmacnia, czyli że problemy emocjonalne powodują zaburzenie mowy, a zaburzenia mowy wpływają na emocje, takie jak poczucie mniejszej wartości, poczucie osamotnienia, bezradność, podwyższenie poziomu niepokoju oraz trudności z kontaktem w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Cyrkularność podejścia do związku miedzy dyslalią i trudnościami emocjonalnymi stanowi podstawę dla wniosków pedagogicznych. Publikacja jest uzupełniona modelem poprawy funkcjonowania dzieci z dyslalią, ma więc duże znaczenie dla praktyki pedagogicznej. Warto żeby zapoznały się z nią wszystkie osoby mające kontakt z dziećmi z dyslalią.

Książka będzie bardzo pożyteczna dla logopedów, psychologów-praktyków, nauczycieli, a także dla studentów pedagogiki.

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Weronika Pudełko – doktor nauk społecznych, absolwentka studiów pedagogicznych i podyplomowych z logopedii, terapeuta miofunkcjonalny, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Badań nad Dzieciństwem w Akademii Ignatianum w Krakowie. Praktykę zawodową realizuje również jako nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i logopeda w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a zwłaszcza uczniów z wadami mowy oraz ze spektrum ryzyka dysleksji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”.  

ISBN: 
978-83-7614-566-2
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2023
Oprawa: 
miękka
Format: 
156 × 232 mm
Liczba stron: 
320
Liczba arkuszy wydawniczych: 
14,00