Studia Paedagogica Ignatiana

Czasopismo „Studia Paedagogica Ignatiana”  stanowi forum wymiany myśli z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Jego tematyka koncentruje się na promowaniu szeroko rozumianych badań, doświadczeń i refleksji pedagogicznej, również w kontekście historycznym. Celem periodyku jest również inspiracja dla podejmowania nowych wyzwań, poszukiwania rozwiązań edukacyjnych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku. Ponadto stanowi miejsce popularyzacji pedagogii ignacjańskiej i działań edukacyjnych nią inspirowanych. Do dyskusji na łamach czasopisma zapraszamy doświadczonych naukowców i młodych badaczy.

Czasopismo składa się z czterech działów: artykułów i rozpraw, raportów z badań, recenzji oraz sprawozdań z konferencji.

Od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik.

Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
Właścicielem czasopisma jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

 

The journal is a forum for the free exchange of thought within the social sciences and humanities. It is concentrated on promoting research, experiences and pedagogical thought broadly understood as well as in a historical context. The aim of the journal is also to inspire its readers to take up new challenges, to pursue educational solutions that meet the requirements of the 21st century. Furthermore, it seeks to popularize Jesuit pedagogy and the educational work that is inspired by it. We invite both experienced researchers and young scholars to participate in the discussion held in our journal.

The journal is comprised of four sections: articles and theses, research reports, reviews and conference reports.

From 2016, it appears as a quarterly.

The journal is published by the Jesuit University Press.
The owner of the journal is the Jesuit University Ignatianum in Krakow.