Proces recenzyjny

WN AIK dokłada wszelkich starań, aby zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji pozostawały w zgodzie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

 

I. Monografie jedno- i wieloautorskie oraz publikacje zbiorowe

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie (WN AIK) przygotowuje do wydania publikacje pracowników Akademii Ignatianum, do których przysługuje mu prawo pierwszeństwa opublikowania, oraz inne utwory posiadające charakter naukowy, dydaktyczny lub popularyzatorski, nieobjęte tym prawem.

Wszystkie publikacje wydawane w WN AIK, po zgłoszeniu do planu wydawniczego, dostarczeniu przez autora/redaktora naukowego maszynopisu i wstępnej weryfikacji przez redaktora prowadzącego, kierowane są do recenzji wydawniczej. Zadaniem recenzentów jest ocena przedstawionego materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla Autora oraz jasnej sugestii dla wydawcy odnośnie do zasadności wydania drukiem publikacji.

Wybór recenzentów, oświadczenie o braku konfliktu interesów

WN AIK kieruje złożoną przez Autora publikację do recenzji wydawniczych do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, niepozostających w stosunku pracy z Akademią Ignatianum w Krakowie i posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzentów, WN AIK może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów (nie mniejszej niż czteroosobowa) wskazanych przez Autora publikacji we Wniosku do Rady Wydawniczej. Przyjmuje się jako zasadę, że publikacja powinna zostać skierowana do dwóch recenzentów. W przypadku gdy jej autorem jest profesor tytularny („belwederski”), publikacja może zostać skierowana tylko do jednego recenzenta.

Recenzenci do przygotowywanej recenzji opisowej dołączają oświadczenie o braku konfliktu interesów, dotyczącego w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z Autorem (pokrewieństwo, związki prawne), relacji podległości zawodowej z Autorem, bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji

  • Recenzje muszą mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji, dopuszczeniu warunkowym po spełnieniu zaleceń recenzenta, lub jej odrzuceniu.
  • Autorzy recenzji zwracają szczególną uwagę na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
  • Recenzje winny być sprawiedliwe, obiektywne, rzetelne, konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą i wykonane terminowo.
  • Recenzenci są zobowiązani do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
  • Recenzenci są zobowiązani do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

Warunkowe przyjęcie utworu do wydania

W wypadku otrzymania jednej recenzji z negatywną konkluzją odnośnie do publikacji, WN AIK zastrzega sobie możliwość skierowania pracy do innego recenzenta. Autor za pośrednictwem WN AIK otrzymuje recenzje do wglądu. W wypadku sugestii recenzentów o warunkowym dopuszczeniu do druku Autor jest proszony o pisemne ustosunkowanie się do recenzji, w którym poinformuje wydawcę o tym, w jakim zakresie zamierza uwzględnić sugestie recenzentów w poprawionej wersji pracy. Czas potrzebny na przyjęcie przez WN AIK publikacji do wydania zostaje przedłużony o czas potrzebny na opracowanie poprawionej wersji i ponowne zrecenzowanie.

Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentami do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem WN AIK.

Odmowa przyjęcia utworu do wydania

WN AIK zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania drukiem publikacji, która otrzymała jedną lub obie negatywne recenzje. Autor ma prawo odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu utworu do wydania. Decyzję, na podstawie uzasadnienia przedłożonego przez Autora, podejmuje Prorektor ds. Nauki AIK, który może, w uzasadnionych przypadkach, zasięgnąć opinii Rady Wydawniczej.

 

II. Artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie

Poniżej podajemy odnośniki do stron internetowych z informacjami o procesie recenzowania artykułów w czasopismach wydawanych przez Akademię Ignatianum w Krakowie.