Zasady etyczne

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie (WN AIK) oraz Redakcje czasopism wydawanych Akademię Ignatianum w Krakowie (AIK) dokładają wszelkich starań, aby wdrażać i aktualizować powszechnie przyjęte standardy wydawnicze oraz stosować dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) – COPE.

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji.

Oczekuje się od autorów, że mają świadomość zasad etycznych i stosują dobre praktyki w zakresie etyki publikacji, w szczególności w zakresie: autorstwa i współautorstwa (na przykład unikania ghost or guest authorship), unikania plagiatu, manipulacji danymi, konfliktu interesów, zgodności z zasadami etyki badań. Autorzy oświadczają, że ich teksty są oryginalne, co będzie badane przez system antyplagiatowy.

Recenzenci są zobowiązani do zadeklarowania braku jakichkolwiek konfliktów interesów.

W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, WN AIK/Redakcje czasopism AIK przeprowadzą postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby WN AIK/Redakcje czasopism AIK zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniającą zgodnie z zasadami COPE. W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, WN AIK/Redakcje czasopism AIK podejmą opisane poniżej w Załącznikach działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu lub jego wycofanie.