Życie, męka, nieśmiertelność

Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d’Arc

Wydane
Redakcja: Janusz Smołucha, Andrzej Wadas

W niniejszym zbiorze studiów historycznych spojrzymy na fe­nomen Joanny d’Arc  z czterech perspektyw: religijno-ideologicznej, polityczno-prawnej, historycznej i kulturowej. Wymiar pierwszy ujmuje fenomen św. Joanny w trzech aspektach: mistycznym, te­ologicznym oraz eklezjologicznym. W pierwszym przypadku na­mysł badawczy ukierunkowany jest na zagadnienie pierwiastka nadprzyrodzonego w posłannictwie Dziewicy Orleańskiej oraz jej opatrznościową rolę w historii chrześcijaństwa. W drugim przy­padku misja i znaczenie św. Joanny rozpatrywane są przez pryzmat prawd wiary katolickiej – doniosłość jej przesłania została oficjalnie potwierdzona przez Kościół katolicki w aktach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W przypadku trzecim nacisk jest położony na związki zależności między posłannictwem Joanny d’Arc a instytu­cją Kościoła katolickiego. Wymiar polityczny jej działalności doty­czy w głównym swym zrębie koronacji Karola VII na króla Francji oraz zakończenia wojny stuletniej poprzez wypędzenie wojsk an­gielskich z terytorium Francji. Joanna d’Arc jako polityk została ska­zana w procesie politycznym – stąd obecny tutaj jest także aspekt prawny. Trzecia perspektywa, historyczna, ukazuje św. Joannę jako postać osadzoną w realiach swojej epoki. Wymiar kulturowy po­staci i dokonań Joanny d’Arc dotyczy jej szeroko pojętego wpływu na kulturę, w szczególności jej wzorcowego charakteru dla później­szych pokoleń katolików oraz przedstawicieli innych wyznań i reli­gii oraz jako inspiracji dla powstawania arcydzieł literatury i sztuki.

Ze Wstępu

 

ISBN: 
978-83-7614-204-3
Wydanie: 
pierwsze
Rok wydania: 
2014
Oprawa: 
miękka
Format: 
156x232 mm
Liczba arkuszy wydawniczych: 
30,9