Ogólne informacje dla autorów i redaktorów naukowych o procesie wydawniczym

Warunki rozpoczęcia procesu wydawniczego:

Proces wydawniczy dla danej książki zostanie rozpoczęty po dostarczeniu do Wydawnictwa:

1. Wniosku do Rady Wydawniczej wraz z informacją o proponowanych recenzentach – Formularz wniosku do pobrania: Kliknij TUTAJ;

2. Właściwie przygotowanego tekstu książki (patrz zakładka powyżej: Instrukcja wydawnicza dla autorów i redaktorów naukowych) po poprawkach porecenzyjnych;

3. Podpisanej umowy wydawniczej;

4. Krótkiego opisu książki, który będzie zamieszczony na okładce i stronie internetowej Wydawnictwa. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji. Wymagane jest również streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem, a także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;

5. W przypadku prac wieloautorskich redaktor naukowy:

  • przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe,
  • dostarcza umowy przeniesienia praw autorskich podpisane przez wszystkich współautorów, druki są dostępne w biurze Wydawnictwa,
  • weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń),
  • przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów),
  • przygotowuje notki informacyjne o książce,
  • podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.